ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
 1. Δ.Ο.Κ.Κ. αρ. πρωτ. 16461_20-7-2012. «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των προδιαγραφών εκπόνησης Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που σχετίζονται με μελέτες ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ καθώς και εκείνων που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά για την μείωση των αποστάσεων των ιδρυόμενων ή επεκτεινόμενων κοιμητηρίων».
 2. ΦΕΚ 1902/Β/14-09-2007. «Έγκριση Προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ».
 3. Δ.Ο.Κ.Κ. Α.Π. 48052/18-11-2004. «Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές».
 4. Αριθμ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 Δ) : Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών.
 5. Αριθ. 34510/7766/99 (ΦΕΚ 35 Β’): Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών για την προστασία ιαματικών πηγών σε πολεοδομούμενες περιοχές.
 6. ΦΕΚ 838/23-10-1998. «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων».
 7. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β’): ‘Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές.
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
 1. ΕΓΥ 2016. «Τεχνικές Προδιαγραφές Υδρογεωλογικών Μελετών με βάση τις απαιτήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».
 2. ΦΕΚ 31/Β/14-01-2014. «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.
 3. ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014. «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις».
 4. ΦΕΚ 630/Β/26-04-2007. «Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998».
 5. Ν 3498 – ΦΕΚ/Α/230/24-10-2006. «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις».
 6. Υ.Α. 16 655/22-12-2006. «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων»
 7. ΦΕΚ 1784/Β/20-12-2005. «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».
 8. ΦΕΚ/Α/14-04-2004. «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
 9. Ν 3199 – ΦΕΚ/Α/280/09-12-2003. «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 1. ΦΕΚ 3072/Β/03-12-2013.«Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
 2. ΦΕΚ 3071/Β/03-12-2013. «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά Έργα», του παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
 3. ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014. «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
 4. ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013. «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.
 5. ΚΥΑ 1958 13-01-2012. «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011».
 6. Α.Π. 170225. «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
 7. ΝΟΜΟΣ 4014 ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011. «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων»
 8. ΦΕΚ 2436 27-09-2013. «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 9. ΦΕΚ 332 20-03-2003. «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ….».
 10. ΦΕΚ 1022/Β/05-08-02. «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ».
 11. ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990. «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν.1650/1986».
 12. Νόμος 1650 – ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986. «Για την προστασία του Περιβάλλοντος».