Το ΙΓΜΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Γ.Μ.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής. Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία (σε pdf μορφη), όπως:
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ
ΟΔΗΓΙΕΣ
είτε επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΓΜΕ.