Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων,
του κλάδου Λατομικών Ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών)
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020»

Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ42 – Α/Α OΠΣ:2350

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ενημερώνει τους δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» για την Δράση  1Β.1.1 «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020.

Η παρούσα πρόσκληση συμβάλει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στόχος της προκηρυσσόμενης δράσης είναι η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.000.000 €.

Δικαιούχοι  για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναιυφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ], και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.  Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:

  • Καινοτομία,
  • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
  • Πειραματική ανάπτυξη,

και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο των Λατομικών ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών), της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

08.11 – Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
23.52 – Παραγωγή ασβέστη και γύψου
23.70 – Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
23.91 – Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου Λατομικών ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών).

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η αίτηση χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα όλα τα έγγραφα, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 69132  Κομοτηνή, από τις 15.05.2018 (και ώρα 13:00) έως τις 17.07.2018 (και ώρα 15:00).

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΠΣΚΕ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ιωάννη Κεσανλή, τηλ: 2531352332, e-mail: ikessanlis@mou.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσκληση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λπ., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/361-prosklisi-yp-arithm-2350-amth42.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ.: 25313 52300- Fax: 25310 81601
E-Mail: edapamth@mou.gr
http://www.eydamth.gr