ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.
Δευτέρα 14/01/2019, ώρα 18:00, Ακαδημίας 81 – 2ος όροφος
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση εγγραφών νέων μελών – έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Εξελίξεις και ενέργειες του ΣΕΓ για το Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/5-11-2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».
3. Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης ΣΕΓ – ΓΕΩΤΕΕ με τίτλο «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ».
4. 3η Συνδιοργάνωση Ημερίδας Γεωθερμίας με το ECOCITY.
5. Γενική Ενημέρωση – Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.