Αγαπητοί συνάδελφοι
Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση εδώ, για τη δημιουργία μητρώου συντονιστών και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών για τα ΕΠΑΛ.
Σε κάθε μία εκ των έντεκα (11) Θεματικών Κατηγοριών θα συγκροτηθούν Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας και Ομάδες Εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών των οποίων τα μέλη θα αναλάβουν διακριτά παραδοτέα της Πράξης, που θα αφορούν τη ριζική αναθεώρηση, αναβάθμιση, επικαιροποίηση και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών για τα διδακτικά αντικείμενα των τριών τάξεων του ΕΠΑ.Λ.

Στη Θεματική Κατηγορία 11: Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά μπορούν να συμμετέχουν Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ04, ΠΕ85, ΠΕ03 ή μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό / ερευνητικό / επιστημονικό / εργαστηριακό προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη θεματική κατηγορία ή εκπαιδευτές ΙΕΚ.