Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 223 της 16.1.2024 και αναρτήθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ Ρ16Δ4653Π8-ΤΔΓ, η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/1775/6/08.01.2024 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κας Σδούκου με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενημερώσεις και στα σχέδια ανάπτυξης γεωθερμικού δυναμικού (ΣΑΓΔ) αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας». 

Η απόφαση εκδίδεται βάσει του άρθρου 7 του Μέρους Α’ «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας» του ν.4602/2019 (Α’ 45).  

Με την απόφαση αυτή οργανώνεται σε ενιαία βάση :

  1. η ετήσια αποστολή έκθεσης πεπραγμένων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα γεωθερμικά πεδία (ΓΘΠ) και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος(ΠΓΘΕ) αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΑΔ), καθώς και διενέργειας ή προγραμματισμού λοιπών ερευνητικών έργων με ίδια μέσα, μέσω ΕΑΓΜΕ ή μέσω τρίτων, καθώς και των στοιχείων των μισθώσεων και των παραχθέντων γεωθερμικών προϊόντων και παραπροϊόντων. 
  2. η διαδικασία σύνταξης και τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στα πενταετή σχέδια ανάπτυξης γεωθερμικού δυναμικού.  Αν κάποιες ΑΔ δεν διαθέτουν ΠΓΘ ή / και ΠΓΘΕ ή μεμονωμένες γεωθερμικές γεωτρήσεις τότε θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όταν δημιουργηθούν οι σχετικές συνθήκες.

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Δρ. Γεώργιο Τσιφουτίδη, από το Τμήμα Γεωθερμίας της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ για τις ανωτέρω πληροφορίες προς ενημέρωση των μελών του Σ.Ε.Γ.