Αγαπητοί συνάδελφοι,
αναρτήθηκε εδώ το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2024 σχετικά με τη γεωθερμική ενέργεια (2023/2111(INI)), το οποίο πιθανώς να αποτελέσει οδηγό για εξελίξεις εντός ΕΕ στο αντικείμενο της γεωθερμίας είτε ως πηγής παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, είτε ως τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας (γεωθερμικές αντλίες).
Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια γεωθερμική στρατηγική της ΕΕ που θα παρέχει συγκεκριμένη καθοδήγηση στα κράτη μέλη και στις τοπικές διοικήσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της γεωθερμικής ενέργειας, καθώς και να βασίσει την στρατηγική της σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του δυναμικού της γεωθερμικής ενέργειας σε «αβαθές, μεσαίου βάθους, βαθύ και εξαιρετικά βαθύ υπέδαφος και στα 27 κράτη μέλη».
Στο ψήφισμα δίνεται έμφαση στα θέματα τηλεθέρμανσης καθώς και χρήσης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Τονίζεται ότι σε περιοχές με ανεπαρκή δεδομένα σχετικά με το υπέδαφος, οι κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη χρηματοδότηση της χαρτογράφησης των γεωθερμικών πόρων και των ερευνητικών γεωτρήσεων.