Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που η ειδίκευση τους εμπίπτει στις ειδικότητες της παρ.1 του άρθρου 24 του Κ.Α.Φ., να υποβάλλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τη Δ.Α.Φ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο «daf@ggde,gr», το αργότερο μέχρι και 27-05-2024.

Η πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:

1. Συμπληρωμένη την Αίτηση, με δικαίωμα συμμετοχής σε μία κατηγορία.

2. Συμπληρωμένο Πίνακα Εμπειρίας, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, αποκλειστικά για θέματα μελέτης, κατασκευής και/ή λειτουργίας Φραγμάτων και

3. Βιογραφικό Σημείωμα

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα ανωτέρω συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική πρόσκληση εδώ.