Αγαπητοί συνάδελφοι,
μετά από σχετικές παρεμβάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ΜΟΔ Α.Ε., παρέχεται πλέον και στους γεωτεχνικούς μελετητές και εργολήπτες δημοσίων έργων η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Επιβλεπόντων Εξωτερικών Συνεργατών της ΜΟΔ Α.Ε.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, με την υπ αριθ. 2258/22/ΓΕΠ/ΚΑ/24-5-2022 σχετική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Ν2Κ46ΨΧΨΤ-Μ42), η ΜΟΔ Α.Ε. προσκαλεί διπλωματούχους / πτυχιούχους Μηχανικούς (ΠΕ/ΤΕ) και Γεωτεχνικούς ΠΕ, που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και έχουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο «Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών» της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του εν λόγω φορέα.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση και επιτυχία του ΓΕΩΤΕΕ για τον κλάδο μας και τη συμμετοχή των Γεωτεχνικών Μελετητών & Εργοληπτών.