Δείτε εδώ την κοινή επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωλόγων Δημοσίου και του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και τη διατύπωση σοβαρών ενστάσεων επί της Εγκυκλίου Οδηγίας με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/80171/18/01-08-2022 για την εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4951/2022 και την κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΓΕΩΤΕΕ ήδη εξετάζει όλα τα πρόσφορα ένδικα μέσα για την προσβολή της ανωτέρω εγκυκλίου.