Σύμφωνα με το από του 2012 πρόγραμμα συνεργασίας “GEOTERMS” της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ) με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) για την επεξεργασία κατάλληλων ελληνικών ισοδύναμων γεωλογικών όρων με όρους της αγγλικής γλώσσας (επεξεργασία που γίνεται σε δύο στάδια μεταξύ των γεωλόγων-μελών της ΕΓΕ και άλλα δύο στάδια μεταξύ των μελών της ΕΛΕΤΟ και του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου της (ΓΕΣΥ), πάντα στη βάση της εθελούσιας προσφοράς παντός εμπλεκομένου) τίθεται σε διαδικασία κρίσης για επιλογή ελληνικών ισοδύναμων όρων για τις ακόλουθες ομάδες αγγλικών όρων και επισυνάπτονται τα αντίστοιχα αρχεία για κάθε ομάδα :

ΔΙΑΛΟΓΟΣ Monogenic polygenic polymict Intraformational extraformational Epiclastic Clast-matrix-supported
(1η φάση επεξεργασίας – καταγραφή αρχικής εισήγησης) και το αρχείο Tucker et al, με τους ορισμούς:
extraformational-Polymict-oligomict-paraconglomerate-epiclastic-petromict.
coalification-carbonization κ.α. (1η φάση επεξεργασίας – καταγραφή αρχικής εισήγησης)
geomorphology-glaciology (2η φάση επεξεργασίας – τοποθετήσεις πρώτης φάσης επεξεργασίας)

Καταληκτική ημερομηνία για την 1η & 2η φάση διαβούλευσης η 15η Ιανουαρίου 2018.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα μηνύματα «GEOTERMS» απευθείας, παρακαλούνται να στείλουν την ηλ-διεύθυνσή τους στο nicarras@otenet.gr.

Μόνιμος σύνδεσμος για το γεωλογικό γλωσσάριο: http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf
Όλα τα φύλλα του Ορογράμματος της ΕΛΕΤΟ: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm