Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ οι Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδικών μελετών:
Α. Zωνών Προστασίας Υδροληπτικών Έργων Ύδρευσης & Πηγών.
Β. Ζωνών Υφαλμύρινσης Υπόγειων Υδροφορέων.
Γ. Τρωτότητας / Ρυπαντικής επιδεκτικότητας Υπόγειων Υδροφορέων.
(Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση – wfdver.ypeka.gr και Μεθοδολογίες Αναθεώρησης – wfdver.ypeka.gr,
Η κατάρτιση των Τεχνικών Προδιαγραφών πραγματοποιήθηκε με διαβούλευση, μέσω συνεχόμενων τηλεδιασκέψεων, του τμήματος Επιφανειακών & Υπογείων Υδάτων, της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και μιας επιτροπής που συγκάλεσε και συντόνιζε ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ και συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ, της ΕΑΓΜΕ και των άλλων γεωλογικών φορέων ΠΑΣΥΓΕΔΗ και ΣΥΝΓΕΜΕ.
Ως ΣΕΓ εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν ενεργά με την παρουσία τους και τις επιστημονικές τους απόψεις σε αυτή τη διαδικασία και ειδικότερα τον συνάδελφο και συντάκτη του αρχικού κειμένου κ. Ιωάννη Λάππα από το τμήμα Επιφανειακών & Υπογείων Υδάτων της Γενικής Δ/νσης Υδάτων του ΥΠΕΝ και τον κ.Γεώργιο Μελέκη συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ, για την οριστικοποίηση των κειμένων και την επίτευξη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ως πρώτο βήμα για την κατοχύρωσή τους.
Είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιες δράσεις οι οποίες κατοχυρώνουν την επιστήμη και τον Γεωλογικό κλάδο με μεγάλη αποτελεσματικότητα και απήχηση στην κοινωνία.