Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 15/6 αντιπροσωπεία του ΓΕΩΤΕΕ, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΣΕΓ, συναντήθηκε με το Γενικό Διευθυντή Υδάτων κ. Βακάλη Δημήτρη, με αντικείμενο την υλοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος (πλατφόρμας) για την υποδοχή και καταγραφή των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργων υδροληψίας και άδειας χρήσης νερού.

Συζητήθηκαν οι απαιτήσεις από ένα τέτοιο σύστημα και το ΓΕΩΤΕΕ δήλωσε ότι έχει  καταρχήν την πρόθεση να αναλάβει την υλοποίηση και λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, στο οποίο οι πιστοποιημένοι επιστήμονες με τις προβλεπόμενες από το νόμο ειδικότητες θα μπορούν να εισάγουν τα δεδομένα των αιτήσεων, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Από τη πλευρά του υπουργείου δόθηκε ένα πρώτο σχέδιο για το διάγραμμα ροής ενός τέτοιου συστήματος και το ΓΕΩΤΕΕ θα επανέλθει σε εύλογο διάστημα με εκτίμηση του κόστους και των τεχνικών απαιτήσεων για τη λειτουργία του συστήματος.

Από το ΓΕΩΤΕΕ ήταν παρών ο συνάδελφος κ. Δ. Γκούτης, μέλος του Δ.Σ του Επιμελητηρίου και ο πρόεδρος του ΣΕΓ κ. Ε. Σπυρίδωνος, από το ΥΠΕΝ εκτός από το Γενικό Διευθυντή κ. Δ. Βακάλη, ήταν παρόντες οι Διευθυντές κ. Μ. Γκίνη και κ. Λ. Γεωργαλάς και οι υπάλληλοι κ.Σ. Λιάκου, κ.Χ. Μητσιάνη και κ.Θ. Πλιάκας.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ.Ευθύμιο Μπακογιάννη, σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και τη θέση των γεωλογικών μελετών σε αυτήν. Από τον κ. Γ.Γ. διευκρινίστηκε ότι στο στάδιο των ΤΠΣ προβλέπεται Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στην ίδια κλίμακα με τη μελέτη του ΤΠΣ (1:25.000) ή και 1:12.500 αν κριθεί αναγκαίο από τον μελετητή.

Για Τις Μελέτες Εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου διευκρινίστηκε ότι η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας θα ακολουθεί επίσης την κλίμακα της μελέτης (1:5.000, 1:1000 ή και 1:500) κατά περίπτωση.

Επίσης διευκρινίστηκε ότι πλέον η υπηρεσία δεν θα εγκρίνει αλλά μόνο θα θεωρεί τις μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας ως προς την πληρότητα, ενώ την ευθύνη για την ορθότητα της μελέτης θα φέρει ο μελετητής που την υπογράφει.

Από το ΓΕΩΤΕΕ ήταν παρών ο πρόεδρος κ. Σ. Μάμαλης, τα μέλη του Δ.Σ. συνάδελφοι γεωλόγοι κ.Δ. Γκούτης και κ.Ντ. Μιχαλοπούλου και ο πρόεδρος του ΣΕΓ κ. Ε. Σπυρίδωνος.