Θέση Εργασίας για  Εργαστηριακό Γεωλόγο Εργοταξίου

 Έδρα: Τολοφώνα Ν.Φωκίδας

 Διάρκεια απασχόλησης: 3 χρόνια

 Αντικείμενο: Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφικών υλικών διαζωνισμένου γεωφράγματος (Proctor, Όρια Atterberg,κ.α.) ,αδρανών υλικών σκυροδέματος,  παρασκευασμένου επί τόπου, και δοκιμές ποιότητας και αντοχής σκυροδέματος & υλικών οδοστρωσίας.

 Απαραίτητη Εμπειρία σε περιβάλλον Εργοταξίου

 Πληροφορίες: 6973 00 2215 Α. Δασκαλής