Αγαπητοί συνάδελφοι,
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5525 η συνημμένη απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κας Αλ. Σδούκου με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93462/979/12.09.2023 και τίτλο «Καθορισμός των χαρακτηριστικών γεωθερμικών πεδίων και περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος».
Σκοπός της νέας Υ.Α. είναι η απλοποίηση των όρων και παραμέτρων που είναι αναγκαίες για να χαρακτηριστεί και καταταγεί μία περιοχή σε γεωθερμικό πεδίο τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος ή σε περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 2 του Μέρους Α του ν.4602/2019 (Α’ 45) περί γεωθερμίας.
Με την παρούσα καταργείται η υπό στοιχεία Α9Β/Φ166/οικ1508/ΓΔΦΠ374/10/27.01.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Χαρακτηρισμός γεωθερμικών πεδίων» (Β’ 208).
Ο Σ.Ε.Γ συμμετείχε στη διαβούλευση μέσω της θεματικής Επιτροπής Γεωενέργειας.